Lucien RANAIVOARISOA 1

HOLAFITRY NY MPAHAY MANDREFY TANY: Tsy manaiky ny tolo-dalana nasiam-panitsiana.

189

Hanimba  ireo orinasa tsy miankina misahana  ny fandrefesan-tany an’ny tanora Malagasy ny fandaniana ny lalana nasiam-panitsiana momban’ny holafitry ny mpahay mandrefy tany na “ordre  des géomètres experts”, araka ny fanazavan’ny Filohany, Lucien   RANAIVOARISOA. Nolaniana teny amin’ny Antenimierampirenena ny  alatsinainy teo ny tolo-dalana ho fanitsiana ny lalana eo amin’ny sehatry ny holafitra. Voahitsy tamin’izany ny lalana laharana faha-2011-005, ny 01 Aogositra 2011, andininy voalohany milaza hoe: mpahay mandrefy tany ireo teknisiana miasa amin’ny fanjakana na miasa sady amin’ny tenany manokana amin’ny andraikiny manokana, ireo manao fandinihana topografika  sy manao ireo asa topografika momba ny fananan-tany toy ny fanatsatoham-bato, ny famaritana ireo fetran-tany sy ireo zavatra eo amboniny, fanamboarana sarin-tany ara-dalana, ny fitsinjarana tany, fanombanana vidin-tany na trano, fandinihana lalina momba ny taratasin-tany miakatra fitsarana. Tsy manaiky io fanitsiana io ny holafitry ny mpahay mandrefy satria mifanohitra amin’ny lalana mbola mihatra amin’izao, izay milaza fa  ny “géomètres experts privés” no manatanteraka ireo asa ireo fa  an’ny fanjakana kosa  no mitsara izany sy mampiditra azy ao amin’ny firaketana. Tanim-panjakana ihany koa ny azo iasan’ity farany. Raha ampiasaina io lalana nasiam-panitsiana io dia tsy maintsy hanjaka ny kolikoly ary hiakatra mihoatra ny 80% ny ady tany eny amin’ny fitsarana satria afaka manantanteraka ny andininy  voalohany ny “géomètres experts fonctionnaires” ary mbola izy ireo ihany koa ny hanao asan’ny fandraketana ka “hanao izay tiany atao izy ireo”.

Tsy ho tanteraka ihany koa ny vinan’asa izay kasain’ny holafitra raha ampiharina io lalana io. Ao anatin’ny  dimy taona mantsy dia manana vina hanangana biraon’ny mpahay mandrefy tany miisa 1000 manerana ny faritra 22 izy ireo. Mpahay mandrefy 10000 eo izany no hahazo asa. “Tsy ho voaray mpiasam-panjakana avokoa ireo mpianatra mivoaka amin’ity sehatra ity ka rariny raha ny ampiroboroboana ny sehatra tsy miankina”.

Tsy ny fahalafosan’ny saran’ny fandrefesan-tany no tena olana fa ny hatsaran’ny kalitaon’ny fomba fiasa mba  hisian’ny  fahamrianana ao  anatin’izany ary tsy hisian’ny ady tany…

Marihina fa mbola andalo eny amin’ny Antenimierandoholona, governemanta ary hiverina indray eny Tsimbazaza io tolo-dalana io.

Ho hitanao ao anatin’ny raki-tsary ny fanehoan-kevitry ny Filohan’ny holafitra, Atoa Lucien   RANAIVOARISOA.

Interview: Lucien   RANAIVOARISOA

Nirina RAKOTOMIARINTSOA

VIDEO:
18 thoughts on “HOLAFITRY NY MPAHAY MANDREFY TANY: Tsy manaiky ny tolo-dalana nasiam-panitsiana.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!